ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,494 82.71 104,011 89.63 108,801 87.88 99,148 82.93
اوراق 12,568 9.94 1,356 1.16 427 0.34 40 0.03
وجه نقد 2,469 1.95 2,857 2.46 1,834 1.48 2,340 1.95
سایر دارایی ها 5,845 4.62 7,815 6.73 12,732 10.28 18,023 15.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,458 34.4 50,429 43.45 51,405 41.52 49,073 41.04
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد