ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 106,145 82.9 141,683 86.17 181,599 88.11 176,496 81.6
اوراق 12,350 9.64 6,824 4.15 12,982 6.29 24,224 11.19
وجه نقد 2,681 2.09 7,284 4.43 3,408 1.65 9,570 4.42
سایر دارایی ها 6,177 4.82 13,894 8.45 14,413 6.99 12,311 5.69
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 41,982 32.78 10,466 6.36 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد