ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/31 99,148 82.93 % 40 0.03 % 0 0 % 2,340 1.96 % 18,023 15.08 % 49,073 41.05 %
2 1397/04/30 100,465 84.43 % 40 0.03 % 0 0 % 2,268 1.91 % 16,214 13.63 % 49,607 41.69 %
3 1397/04/29 102,531 86.48 % 40 0.03 % 0 0 % 3,146 2.65 % 12,849 10.84 % 49,959 42.14 %
4 1397/04/28 102,531 86.48 % 40 0.03 % 0 0 % 3,146 2.65 % 12,844 10.83 % 49,959 42.14 %
5 1397/04/27 102,531 86.48 % 40 0.03 % 0 0 % 3,146 2.65 % 12,840 10.83 % 49,959 42.14 %
6 1397/04/26 103,104 86.6 % 40 0.03 % 0 0 % 3,146 2.64 % 12,765 10.72 % 50,014 42.01 %
7 1397/04/25 103,447 86.66 % 40 0.03 % 0 0 % 2,089 1.75 % 13,796 11.56 % 49,362 41.35 %
8 1397/04/24 103,194 86.6 % 40 0.03 % 0 0 % 1,230 1.03 % 14,694 12.33 % 49,065 41.18 %
9 1397/04/23 104,360 86.79 % 40 0.03 % 0 0 % 1,437 1.2 % 14,409 11.98 % 49,424 41.1 %
10 1397/04/22 105,609 87.47 % 40 0.03 % 0 0 % 1,502 1.24 % 13,579 11.25 % 49,415 40.93 %