صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفید 135,034,610,882
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 80,352
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 119,648 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,705,177
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/12/06‏ مختلط با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,680,538
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/27‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,680,538
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود