صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفید 109,302,889,546
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 75,491
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 124,509 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,468,432
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 مختلط با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,447,893
تاریخ محاسبه NAV: 1393/11/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,447,893
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود