صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 139,542,395,938
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 79,943
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 120,057 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,767,395
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,745,524
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,745,524
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود