اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,301
تعداد واحدهای باقی مانده: 140,699
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 182,310,244,855
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,103,411
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,074,320
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,074,316
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 3,103,411 3,074,320 4- 18 303,416 0 243,825 59,301 182,310,244,855
  2 1397/06/25 3,044,642 3,016,357 4- 5 303,398 0 243,825 59,283 178,818,700,518
  3 1397/06/24 3,078,117 3,049,877 4- 0 303,393 0 243,825 59,278 180,790,628,958
  4 1397/06/23 3,058,574 3,030,258 4- 0 303,393 0 243,825 59,278 179,627,633,507
  5 1397/06/22 3,058,652 3,030,336 4- 324 303,393 0 243,825 59,278 179,632,255,966
  6 1397/06/21 3,058,759 3,030,287 3- 211 303,069 0 243,825 58,954 178,647,564,837
  7 1397/06/20 2,947,684 2,920,190 3- 40 302,858 20 243,825 58,743 171,540,726,403
  8 1397/06/19 2,923,619 2,896,656 3- 3,626 302,818 0 243,805 58,723 170,100,359,043
  9 1397/06/18 2,828,567 2,801,451 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 154,351,555,011
  10 1397/06/17 2,789,249 2,762,993 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 152,232,613,155
  11 1397/06/16 2,744,278 2,718,487 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 149,780,472,439
  12 1397/06/15 2,754,330 2,728,539 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 150,334,301,740
  13 1397/06/15 2,744,330 2,718,539 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 149,783,331,740
  14 1397/06/14 2,754,382 2,728,591 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 150,337,170,193
  15 1397/06/13 2,751,390 2,725,629 3- 1 299,192 10 243,805 55,097 150,173,999,796
  16 1397/06/12 2,702,067 2,676,820 4- 3 299,191 0 243,795 55,106 147,508,866,970
  17 1397/06/11 2,675,368 2,650,396 3- 0 299,188 0 243,795 55,103 146,044,785,684
  18 1397/06/10 2,707,347 2,682,177 4- 0 299,188 0 243,795 55,103 147,796,008,361
  19 1397/06/09 2,727,055 2,702,011 4- 0 299,188 0 243,795 55,103 148,888,932,270
  20 1397/06/08 2,727,064 2,702,020 4- 69 299,188 198 243,795 55,103 148,889,423,607