صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 107,192,367,432
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 72,620
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,380 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,497,101
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,476,072
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,476,072
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود