صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 130,899,039,449
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 81,766
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 118,234 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,623,393
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,600,898
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,600,898
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود