صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 123,448,016,573
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 77,676
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 122,324 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,611,652
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,589,268
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/13 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,589,268
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود