صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفید 194,142,103,275
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 116,725
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 83,275 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,684,673
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/12/06‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,663,244
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/26‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,663,244
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود