صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفید 133,279,322,985
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 82,806
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 117,194 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,630,994
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/12/06‏ مختلط با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,609,537
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/10‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,609,537
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود